نمونه نقشه هاي اجرايي

 کلينيک

Download

 ستون ها

 Download

 سالن اجتماعات

 Download

فونداسيون

 Download

خوابگاه کارگران و تکنيسن هاي ماهر

 Download

خوابگاه مهندسين   

 Download

خوابگاه مديران ارشد

 Download

 پارکينگ

 Download

 سرويس بهداشتي

 Download