نيروي انساني

شرکت پارس پانل در مدت فعاليت خود از طريق آموزش و استفاده از کارآموزشي در سيستمهاي شناخته شده خارجي ، موفق به تربيت کادري متخصص و مجرب گرديده است .

پرسنل فني اين شرکت با آشنائي کامل به کاربرد قطعات پيش ساخته و ابزارآلات مخصوص آنها سهم بسزائي در کيفيت و زيبائي ساختمانها دارند .


تجهيزات :

شرکت پارس پانل با مطالعه و بررسي و بازديد از کشورهاي پيشرفته در اين سيستم و با همکاري با کارخانجات داخلي و خارجي توليد کننده ابزار آلات و ماشين آلات از بهترين و مدرنترين آنها در جهت سرعت و کارآئي بيشتر استفاده مي نمايد .


read open marriage affairs
redirect women cheat because cheat women
meet and cheat women cheat husband reasons people cheat